Press Releases

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

August 19, 2021 at 1:12 PM EDT


På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2020/21 og meddelte decharge til selskabets direktion og bestyrelse. Derudover vedtog generalforsamlingen, at der ikke skulle udbetales udbytte, og at årets resultat skulle overføres til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2020/21.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag, som blev godkendt af generalforsamlingen:

  • Ændringer til selskabets vederlagspolitik, herunder i) en bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne beslutte at tilbyde at skadesløsholde medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt ii) en øget honorering for formandshverv i bestyrelsesudvalg.
  • Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2021/22.
  • Sletning af vedtægtsbestemmelse med en udløbet bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
  • Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne beslutte at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil 18. august 2022 for op til i alt 10% af selskabets aktiekapital på tidspunktet for bemyndigelsen, forudsat at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt overstiger 10% af selskabets aktiekapital, og at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10% fra den noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.
  • Fornyelse af bemyndigelser til bestyrelsen i vedtægterne til at forhøje selskabskapitalen med eller uden fortegningsret for op til et beløb på maksimalt nominelt kr. 61.368.043,50 i perioden indtil 18. august 2022.
  • Bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægterne til at kunne beslutte at afholde fremtidige generalforsamlinger som delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.
  • Bemyndigelse til dirigenten om at kunne anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

Bestyrelsesmedlemmerne Juha Christen Christensen, Albert Bensoussan, Tuula Rytilä, M. Claire Chung, Jesper Jarlbæk og Anders Colding Friis blev genvalgt til bestyrelsen.
        
Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Juha Christen Christensen som formand og med Albert Bensoussan som næstformand for bestyrelsen.


Juha Christen Christensen                 Kristian Teär
Formand for bestyrelsen                    CEO


For yderligere information:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Telefon: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Telefon: +45 2496 9371

Vedhæftet fil

Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Marie Elbæk
Global communications
+45 60 21 25 42
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122