Press Releases

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

August 17, 2023 at 11:44 AM EDT

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2022/23 og meddelte decharge til selskabets direktion og bestyrelse. Derudover vedtog generalforsamlingen, at der ikke skulle udbetales udbytte, og at årets resultat skulle overføres til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2022/23.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag, som blev godkendt af generalforsamlingen:

  • Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2023/24.
  • Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne beslutte at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil 15. august 2024 for op til i alt 10% af selskabets aktiekapital på tidspunktet for bemyndigelsen, forudsat at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt overstiger 10% af selskabets aktiekapital, og at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10% fra den noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.
  • Fornyelse af bemyndigelser til bestyrelsen i vedtægterne til at forhøje selskabskapitalen med eller uden fortegningsret for op til et beløb på maksimalt nominelt kr. 61.368.043,50 i perioden indtil 15. august 2024.
  • Bemyndigelse til dirigenten om at kunne anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

Bestyrelsesmedlemmerne Juha Christen Christensen, Albert Bensoussan, Jesper Jarlbæk, Anders Colding Friis, Tuula Rytilä og M. Claire Chung blev genvalgt til bestyrelsen.
        
Revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Juha Christen Christensen som
formand og med Albert Bensoussan som næstformand for bestyrelsen.


Juha Christen Christensen                 Kristian Teär
Formand for bestyrelsen                      CEO


For yderligere information:

Cristina Rønde HeftingDirector, Investor Relations
Telefon: +45 4153 7303

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Telefon: +45 2496 9371

Vedhæftet fil

Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Marie Elbæk
Global communications
+45 60 21 25 42
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122