Press Releases

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

September 10, 2014 at 9:00 AM CEST

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter:

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2014/13 og meddelte decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen vedtog ikke at udbetale udbytte.

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag, som alle blev godkendt af generalforsamlingen:

  • Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
  • Ændring af selskabets "Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning".
  • Godkendelse af en ny bestemmelse til indsættelse i vedtægternes § 11, stk. 2, vedrørende udarbejdelse af årsrapport på engelsk.
  • Ændring af vedtægternes § 4 vedrørende bemyndigelser til bestyrelsen til at træffe beslutning om at gennemføre én eller flere kapitalforhøjelser henholdsvis med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Andersen, Jesper Jarlbæk, Jim Hagemann Snabe og Majken Schultz blev genvalgt. Albert Bensoussan og Mads Nipper blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Ole Andersen som formand og Jim Hagemann Snabe som næstformand.

 

Ole Andersen                                           Tue Mantoni

Formand for bestyrelsen                          President & CEO

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk