Press Releases

Udbud af op til 3.927.043 nye aktier vil blive gennemført

June 20, 2014 at 9:00 AM CEST

Struer, 2014-06-20 08:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 14.03

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE ER ULOVLIG. DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE OG ER IKKE EN DEL AF ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER OPFORDRING TIL AT GIVE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET VIL VÆRE ULOVLIGT AT GØRE DETTE. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE RESTRIKTION KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF AMERIKANSK, AUSTRALSK, CANADISK ELLER JAPANSK VÆRDIPAPIRLOVGIVNING ELLER AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I ANDRE STATER.

   

Udbud af op til 3.927.043 nye aktier vil blive gennemført

Bang & Olufsen a/s ("Bang & Olufsen") meddeler hermed, at kapitalforhøjelsen på nominelt DKK 39.270.430 svarende til 3.927.043 aktier à DKK 10, som blev meddelt den 19. juni 2014 er fuldtegnet og gennemført i forbindelse med en private placement via en accelereret bookbuilding-proces, idet der også henvises til selskabsmeddelelse nr. 14.02 af 19. juni 2014.

Kapitalforhøjelsen er tegnet til en kurs pr. aktie på DKK 66. Da emissionen var overtegnet, har en individuel tildeling af de nye aktier fundet sted. Bang & Olufsen vil modtage et bruttoprovenu på DKK 259.184.838. Efter registreringen af kapitalforhøjelsen vil selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 431.974.780 fordelt på 43.197.478 aktier à DKK 10.

De nye aktier forventes optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN-koden for de eksisterende aktier, DK0010218429, den 27. juni 2014 efter registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen den 25. juni 2014. Aktierne udstedt under den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive noteret på NASDAQ OMX Copenhagen.

Afregning og afvikling forventes at finde sted den 25. juni 2014. Indtil afvikling og registrering har fundet sted, kan kapitalforhøjelsen annulleres, men alene under visse ekstraordinære omstændigheder.

Bang & Olufsen vil anvende nettoprovenuet til at accelerere eksekveringen af vækstplanen ved at:

  • Øge investering i distribution og marketing samt revitaliseringen af Bang & Olufsen brandet
  • Fastholde et højt niveau af forskning & udvikling for at vedblive med at styrke produktporteføljen
  • Stimulere væksten gennem andre initiativer så som f.eks. udvidelse i USA og tredjeparts distributionen af B&O PLAY

Danske Bank (Danske Bank A/S) og Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) har været Joint Lead Managers og Joint Bookrunners i forbindelse med udbuddet.

   

Bang & Olufsen a/s

 

Ole Andersen                                      Tue Mantoni

Bestyrelsesformand                            CEO

 

 

For yderligere information kontakt:

Tue Mantoni                                        Claus Højmark Jensen

CEO                                                    Investor Relations Manager

Tlf.: +45 96 84 50 00                       Tlf.: +45 23 25 10 67

 

 

Disclaimer

Denne meddelelse er alene beregnet til informationsformål. Personer, der har behov for rådgivning, bør rådføre sig med en økonomisk rådgiver.

Denne meddelelse udgør ikke og er ikke del af et tilbud om at sælge eller opfordring til at give tilbud om køb eller tegning af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette (”Ekskluderede Territorier”). I særdeleshed er værdipapirerne angivet i denne meddelelse ikke og vil ikke blive registeret under den amerikanske Securities Act (”Securities Act”) eller under anden værdipapirlovgivning i nogen delstat i USA, og kan ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, til USA, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra, eller i forbindelse med en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirer, som der henvises til i denne meddelelse, udbydes og sælges alene uden for USA i "offshore transactions" (som angivet i Regulation S), som opfylder kravene i Regulation S og kan i USA udbydes og sælges til institutionelle investorer, som er kvalificerede, institutionelle købere i henhold til Rule 144A i Securities Act i transaktioner, som er undtaget fra eller ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirerne, som udstedes i forbindelse med emissionen er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins, territorium eller jurisdiktion i de Ekskluderede Territorier. Medmindre der gælder en undtagelse i den pågældende værdipapirlovgivning, kan sådanne værdipapirer således ikke udbydes, sælges, videresælges, benyttes, udnyttes, overdrages eller leveres, direkte eller indirekte, til de Ekskluderede Territorier eller andre jurisdiktioner, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af det pågældende områdes lovgivning eller ville kræve registrering af sådanne værdipapirer. Der vil ikke være noget offentlig udbud af værdipapirer i USA eller de Ekskluderede Territorier.

Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF (direktivet og eventuelle tiltag til implementering af direktivet i de pågældende medlemsstater benævnes "Prospektdirektivet"). Indholdet af Bang & Olufsen's hjemmeside, som er tilgængeligt via hyperlinks på selskabets hjemmeside, er ikke indarbejdet i og udgør ikke en del af dette dokument. Der vil ikke blive offentliggjort noget prospekt til godkendelse hos en lovgivende myndighed i forbindelse med emissionen.

I ethvert EØS-land, som har implementeret Prospektdirektivet, er dette dokument alene adresseret til ”kvalificerede investorer”, som defineret i Prospektdirektivet, i den pågældende medlemsstat.  Denne meddelelse bør ikke anvendes i EØS-medlemsstater af personer, som ikke er Kvalificerede Investorer.

I Storbritannien er denne meddelelse alene rettet mod personer (i) som har professionel erfaring med investeringsforhold, og som falder ind under definitionen for "professionelle investorer" i henhold til § 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller (ii) som er store formueenheder i henhold til § 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen, samt andre personer til hvem det på anden vis lovligt måtte blive kommunikeret (alle disse personer benævnes herefter de "relevante personer"). Denne meddelelse er ikke rettet mod personer i Storbritannien, som ikke er relevante personer.

Der gives ingen garantier, hverken direkte eller indirekte, og Bang & Olufsen og dets associerede selskaber og agenter påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for rigtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller anden skriftlig eller mundtlig information afgivet til eller offentliggjort til en interesseret part eller dennes rådgivere omkring selskabet, de nye aktier og/eller emissionen, som der henvises til heri, og ethvert ansvar fraskrives derfor udtrykkeligt.

Visse udtalelser i denne meddelelse er fremadrettede udsagn, og er baseret på selskabets forventninger, hensigter og prognoser for fremtidige præstationer, forventede begivenheder eller tendenser samt andre forhold, som ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn, som kan omfatte formuleringer som ”mål”, ”forudsige”, ”tro”, ”hensigt”, ”anslå”, ”forvente” og formuleringer med lignende betydning inkluderer alle forhold, som ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske resultater af drift, økonomiske forhold, udbyttepolitik og anden udvikling i branchen, som selskabet driver forretning i, kan afvige væsentligt fra det indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garanti for fremtidig udvikling og er underlagt kendte og ukendte risikofaktorer, usikkerheder og andre faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra det direkte eller indirekte indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Risici og usikkerheder taget i betragtning, bør potentielle investorer være forsigtige med at lægge for meget i sådanne fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder alene på datoen for et sådant udsagn og medmindre andet er krævet i henhold til lovgivningen, er Bang & Olufsen ikke forpligtet til offentligt at opdatere eller revidere eventuelle fremadrettede udsagn, uanset om der foreligger nye informationer, fremtidige begivenheder eller andet.

Kursen på de nye aktier og indtægter i forbindelse hermed kan gå op og ned, og investorerne får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage ved afhændelse af nye aktier tegnet i henhold til emissionen, der er omtalt heri.

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk